Abendmahl

Eine Illustration zu Fragmente.

abendmahl v2